W&L badmintonvereniging VZW (verder afgekort als W&L) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respect voor uw privacy. In deze privacyverklaring (versie: 25 mei 2018) willen we transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om dat zorgvuldig te doen en zo uw privacy maximaal te waarborgen; W&L houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De W&L basisprincipes wat betreft de bescherming van persoonsgegevens zijn:

 • Wij registreren en verwerken enkel die persoonsgegevens die we nodig hebben om onze werking vlot te laten verlopen, namelijk om:
  • te kunnen deelnemen aan activiteiten van W&L badmintonvereniging VZW;
  • nieuwsbrieven en uitnodigingen te versturen;
  • subsidiëring door de overheid te bekomen;
  • de IT- en communicatiesystemen in werking te houden;
  • de communicatie met u te vergemakkelijken alsook met uw aangewezen contactpersonen contact op te nemen in geval van nood
 • Hiertoe kunnen wij de volgende persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken: naam, contactgegevens, adres, e-mailadres, nationaliteit, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, lidmaatschapsnummer Badminton Vlaanderen, contactgegevens voor noodgevallen, gebruikersID voor Twizzit en foto’s.
 • Met onafhankelijke derden delen wij uw gegevens enkel indien dit absoluut noodzakelijk is, en delen in die gevallen niet meer gegevens dan nodig. Voorbeelden (niet limitatief) van dit delen van uw gegevens met "derden" zijn: met Badminton Vlaanderen om u aan te sluiten bij de federatie; met overheden om subsidies aan te vragen; met ploegkapiteins om competitieploegen te laten functioneren. Ter info, de privacyverklaring van Badminton Vlaanderen vindt u hier.
 • Wij zullen nooit uw gegevens verkopen aan derden.
 • De persoonsgegevens worden beheerd en bewaard in het Twizzit platform, waartoe geselecteerde gebruikers toegang hebben op basis van noodzaak voor een vlotte werking. De verwerkingsverantwoordelijke (W&L voorzitter) ziet erop toe dat de verschillende gebruikers niet meer toegangsrechten krijgen dan nodig is voor hun functie in W&L. Elke gebruiker is ervoor verantwoordelijk een voldoende sterk paswoord te gebruiken en dit niet met anderen te delen. Twizzit (De Vos Systems BVBA) hanteert zelf deze privacy policy voor zijn website.
 • Beeldmateriaal gemaakt in het kader van clubactiviteiten of -wedstrijden mag online door W&L gebruikt worden zonder bijkomende toestemming; u kan wel met een eenvoudig verzoek de verwijdering na publicatie vragen, waarop we zo snel als praktisch mogelijk zullen ingaan. Voor fysiek materiaal (folders, flyers, DVD,...) zal W&L wel vóór publicatie expliciet om toestemming vragen om uw beeltenis te gebruiken.
 • U heeft op elk moment het recht om uw gegevens in te kijken en aan te passen; voor heel wat gegevens kan u dit overigens zelf doen in uw Twizzit account. We benadrukken dat het voor de goede werking van onze club van belang is dat uw gegevens te allen tijde up-to-date zijn en vragen u om elke relevante wijziging in uw persoonsgegevens onmiddellijk aan te passen in uw Twizzit account.
 • Van mensen die geen lid zijn of ex-leden na beëindiging van het lidmaatschap, zullen persoonsgegevens maximaal 2 jaar bijgehouden worden. Indien u erom verzoekt zullen uw gegevens evenwel meteen verwijderd worden.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit bij de voorzitter (verwerkingsverantwoordelijke) of secretaris; rechtstreeks of via het contactformulier. U kan uiteraard ook terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit voor verdere informatie of eventuele klachten.